Worship and Service

Conrad Jun Tolosa

Karapat-dapat na ang tao ay sumamba at maglingkod sa Diyos.