Rebelasyon

Conrad Jun Tolosa

Ang katotohanan ay maaaring malaman sapagkat ihinahayag ng Diyos ang Kanyang Sarili sa tao.