Ang sinumang magnanais na sumama sa Akin, kinakailangan na pagkaitan niya ang kanyang sarili, dalhin niya ang kanyang krus araw-araw, at sumunod siya sa Akin (Luke 9:23).

Isang araw habang sila ay nagkukuwentuhan, sinabi ni Cristo sa Kanyang mga alagad ito, Ang sinumang magnanais na sumama sa Akin, kinakailangan na pagkaitan niya ang kanyang sarili, dalhin niya ang kanyang krus araw-araw, at sumunod siya sa Akin (Luke 9:23).

May panahon noon na kapag ang isang Pinoy ay magbabakasyon sa Pilipinas mula sa America, kadalasan na ang bagahe niya ay maleta at isang balikbayan box. O kaya naman ay meron siyang carry-on bag at dalawang balikbayan box na naka-check-in. Hindi mawawalan ng napakaraming pasalubong ang mga bakasyonistang Pinoy. Pasalubong na pansumandaling nagbibigay ng kasiyahan.

Bakit kaya kapag tumingin tayo sa ating closet, eh napakaraming damit ang nakikita natin? Bakit ba napakarami nating sapatos? At bakit ang dami nating kasangkapan sa bahay?

Ang mga ito ay katibayan na hindi natin alam ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay or kung alam man natin ang Kanyang kalooban, ito ay hindi natin binibigyan ng sapat na pansin.

Minsan naman habang Si Cristo ay nangangaral, may isang abogado ang nagsabi sa Kanya, Guro, susundan Kita maski saan Ka man pumunta.  Sumagot sa kanya si Cristo, May kuta ang mga lobo, subalit ang Anak ng Tao ay wala man lamang mahimlayan ng ulo (Matthew 8:19-20).

Kapag hindi natin pinag-isipan nang husto, maaaring magtaka tayo sa mga salita ng Panginoon Jesus; lalong-lalo tungkol sa bagay ng paglilingkod. Kung hindi rin lang natin kayang pagkaitan ang ating sarili o hindi natin kayang malayo sa tinatawag na comforts of home, huwag na nating isipin pa na kakayanin nating sundan ang mga yapak ng ating Panginoon.

Ang basic na pangangailangan ng tao ay food, clothing and shelter.

Ang tanong ay ito:  Paano natin mahihiwalay ang ating pangangailangan sa ating kagustuhan?

Kung ang isang bagay ay maipagkakait natin sa ating sarili na walang magiging masamang epekto sa ating buhay, ito ay hindi natin pangangailangan. Ito ay kagustuhan lamang. Subalit ang totoo ay hindi natin magagawang ipagkait ang ating mga kagustuhan kung hindi natin matututuhang magpailalim sa kalooban ng Diyos, tulad ng ginawa ni Cristo (Luke 22:42). Siguradong bibilhin pa rin natin ang gusto natin kung tayo ay may pambili.

Sa Matthew 6, sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mangamba kung ano ang ating kakainin, iinumin o isusuot.  Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at kasuotan? At ang payo Niya sa atin ay, huwag mag-alala kundi hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga ito ay atin ding makakamtan.

Ang provision ng Lord sa tao ay para sa kanyang pangangailangan lamang. Hindi dapat na tayo ay bili nang bili ng bawat maisipan.

Tayo ay dapat bumili lamang ng ating pangangailangan at hindi ng ating kagustuhan.

Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Kailangang magbago ang pananaw ng bayan.