Conrad Jun Tolosa

Maliwanag na itinuturo ng Bibliya na tayong mga believers ay may tungkulin sa kaharian ng Diyos.

Sa mga nakaraang lessons natutuhan natin na

 1. Ang tao ay nilikhang kalarawan ng Diyos; mayroon siyang mga katangian na nagpu-project ng katangian ng Diyos at dahil dito ang tao ay may dignidad.
 2. Ang tao ay nilikhang malayang makapamili; mayroon siyang freedom to make choices, subalit may boundary na kasama ang kalayaang ito at siya ay nanatiling may pananagutan sa Diyos,
 3. Ang tao ay natukso at nagkaroon ng pagnanasang maging katulad ng Diyos; nang siya ay naniwala sa kasinungalingan ni Satanas, na nagtulak sa kanya na suwayin ang utos ng Diyos siya ay napailalim sa kapangyarihan ng kamatayan, at
 4. Sinugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak upang tubusin ang Kanyang bayan sa pagkaka-alipin sa kamatayan.

Sa araling ito tatalakayin natin ang nangyayaring pagbabago o transformation sa mga tao na nagsasapamuhay ng mga salita ni Cristo na kanilang narinig.

Sa John 8, sinasabi ni Cristo na malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. (John 8:32)

Ang katotohanang ito ay para sa mga nagtitiwala sa kanyang salita at nagsasapamuhay nito. Malalaman ng mga mananampalataya na maraming bagay ang nag-aalipin sa tao:

 1. Ang pagnanais na maging katulad ng Diyos na siyang nagbibigay kahulugan kung ano ang mabuti o masama at kung ano ang tama o mali na nauuwi lamang sa kanya-kanyang opinion na base lamang sa kanya-kanyang haka-haka,
 2. Ang pagnanais na sundin ang pita ng kanyang mga mata at ng kanyang laman nang walang pakundangan, na ang kinahihitnan lamang ay kapahamakan,
 3. Ang pagnanais na siya ang dapat masunod sa lahat ng issues of life na siya namang nagiging sanhi ng kaguluhan,
 4. Ang pagkatakot sa kamatayan na nauuwi lamang sa pagkalugmok.

Ang mga katuruan ni Cristo lamang ang magpapalaya sa tao mula sa pananakop ng fear, worry and anxiety. Nang guilt and shame at ng marami pang ibang bagay na nagpapabigat sa kanyang buhay.

Sa buhay ng mga believers in Christ, ang mga negatibong bagay na ito ay mapapalitan ng pag-ibig sa Diyos, ng kagalakan, kapayapaan, kasiguruhan, at marami pang ibang mabubuting bagay.

Ito ang maghihiwalay sa believers sa non-believers at ito ay magiging kapuna-puna sa mga taong nasa kanilang paligid. Mapagmamasdan nila ang isang positibong transformation.

Dahil sa ang panloob na transpormasyon na nangyayari sa buhay ng isang believer ay positive force, pati ang mga nasa kapaligiran niya ay makalalasap ng benepisyo mula sa nagaganap na pagbabago.

Hindi mahirap isipin na ang mga mananampalataya sa isang barangay ang pagmumulan ng pagbabago ng buong nayon.

 • Ang mga human relationships ay magkakaroon ng pag-asang bumuti,
 • Ang kadiliman sa lipunan ay maaaring mabawasan dahil sa taglay na liwanag ng mga namumuhay sa Salita ni Cristo.
 • Unti-unting magliliwanag ang landas na dapat tahakin ng mga mamamayan.

Minsan nagkwento ang Panginoong Jesus, ang wika niya sa Matthew 13 ay ito, Ang kaharian ng langit ay tulad ng lebadura na kinuha ng isang babae at isinama sa isang malaking kumpol na arina hanggang sa ito ay humalo sa buong masa.

Ganito ang maaaring influence ng mga alagad ng Panginoong Jesus.

Sinasabi sa Ephesians 2:10, na ang mga nagtitiwala kay Cristo ay gawang-sining ng Diyos; nilikha kay Cristo Jesus upang magsagawa ng mabubuting gawa na itinalaga ng Panginoon para sa kanila noong una pa man.

Samakatuwid, maraming maa-accomplish ang mga mananampalataya para sa pagbabago ng kani-kanilang lipunan kung tutuparin nila ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay.

Maliwanag na itinuturo ng Bibliya na tayong mga believers ay may tungkulin sa kaharian ng Diyos.

 • Tayo ay pinagkalooban ng mga abilidad at talento para magamit sa kaunlaran at paglago ng ating lipunan.
 • Mayroon tayong mabubuting gawain na dapat pagpaguran.
 • Tayo ay gagamitin ng Diyos na parang lebadura sa pagbabago ng ating bayan.

Nararapat na ating harapin ang layuning ito.

Marami ang nagsasabi sa ating bansa na nais nila ng pagbabago. Masyadong matindi na ang corruption sa mga ahensya ng pamahalaan subalit ang may mga kapangyarihan ay hindi interesado sa pagbabago.

Subalit hindi tayo dapat mawalan ng pag asa. Alalahanin natin na ang ating Diyos ay mahabagin at mahaba ang pasensiya.

Ang nararapat gawin ng mga alagad ni Cristo ay magpatuloy sa paglakad sa matuwid na daan tungo sa ikauunlad ng lipunan.

Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Kailangang magbago ang pananaw ng bayan.