Conrad Jun Tolosa

Makikilala natin nang personal ang Diyos kung kikilalanin natin si Cristo. Hindi natin mauunawaan ang Kanyang kalooban kung hindi natin aalamin ang katuruan ni Jesus.

Ang doktrina ng Holy Trinity ay katotohanan na hindi madaling unawain kaya mahirap tanggapin.

Bagamat ang salitang Trinity ay hindi makikita sa Bibliya, maliwanag na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Banal na Espiritu ay kinikilalang magkakaibang persona na nagtataglay ng iisang kalikasan – ang kalikasan na natatangi lamang sa Diyos.

Kaya ang Ama ay Diyos subalit hindi Siya ang Anak o ang Banal na Espiritu; ang Anak ay Diyos subalit Siya ay hindi ang Ama o ang Banal na Espiritu; at ang Banal na Espiritu ay Diyos subalit Siya ay hindi ang Ama o ang Anak. Isang transcendent being, tatlong persona.

Ang isa pang doktrina na napakahirap unawain ay ang pagtataglay ni Jesus Cristo ng dalawang kalikasan: kalikasan ng Diyos at kalikasan ng tao. Ang dalawang kalikasang ito ay hindi mapaghihiwalay, mahahati, mapaghahalo o mababago.

Nang si Cristo ay nasa lupa, Siya ay Immanuel, Diyos na kasama ng tao. Ngayong Siya ay nasa langit, Siya ay tao na kasama ng Diyos. Ang Bibliya lamang ang nagtuturo ng doktrinang ito. (John 1:14, 1 Timothy 2:5)

Ang Doktrina ng Holy Trinity at ang Dual Nature ni Cristo ay unique sa Biblical Christianity. Dahil sa mga katotohanang ito, hindi na mahirap paniwalaan na ang transcendent God ay also immanent. Ang Diyos na malayo man, ay malapit din.

Samakatuwid, ang mga katuruan na ang Diyos ay unknowable, impersonal or unapproachable ay kasinungalingan. Niliwanag ng Panginoong Jesus na Siya ang tanging daan patungo sa Diyos – ito ang tinatawag na Gospel of Jesus Christ. Ang Mabuting Balita ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na Anak na si Jesus.

Ang John 3:16 ay tinataguriang Gospel in a nutshell. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang manalig sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng eternal life.

Binigyang diin din ng Panginoong Jesus ang katotohanang ito nang sabihin Niya na, “Ang nakikinig sa salita Ko at naniniwala sa Kanya na nagsugo sa Akin ay may eternal life; hindi na Siya daranas ng paghatol, sapagkat nailipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. (John 5:24)

Binigyang kahulugan din ni Cristo ang katagang eternal life at ito ang pagkilala sa Ama bilang tanging tunay na Diyos at kay Jesu Cristo na Kanyang sinugo. (John 17:3)

Matapos banggitin ni Jesus na Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Na walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan Niya. (John 14:6)

Sinabi ni Felipe ang ganito, Panginoon, tama na sa amin na ipakita ninyo ang Ama. Sinabi ni Jesus sa Kanya, matagal na tayong magkasama Felipe, at hind mo pa rin ako kilala? Ang nakakita sa Akin ay nakakita sa Ama.  (John 14:9)

Sa John 10:30, sinabi ni Cristo, na Siya at ang Ama ay iisa. Ang Ama at Anak ay magkaibang persona subalit iisa ang kanilang pagka-Diyos.

Sa loob ng tatlong taon, kasama ni Jesus sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos ang Kanyang 12 apostol. Bagamat kasa-kasama ng mga apostol si Cristo nang ganoon katagal, day and night, hindi naging madali sa kanila ang mawari na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Mula sa pagkabata naiukit na sa kanilang isipan ang katuruan na ang Diyos ay isa lamang.

Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan na isugo ni Cristo ang espiritu ng katotohanan – ang Banal na Espiritu upang maipaunawa sa mga mananampalataya ang katotohanan ng katuruan ng Panginoong Jesus. (John 14:17; 15:26; 16:13)

Makikilala natin nang personal ang Diyos kung kikilalanin natin si Cristo. Hindi natin mauunawaan ang Kanyang kalooban kung hindi natin aalamin ang katuruan ni Jesus.

Hindi natin malalaman kung gaano kawalang-hanggan ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama kung hindi natin kikilalanin ang Diyos Anak.

Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Kailangang magbago ang pananaw ng bayan.