Video Clips

201 Ang Gospel at ang Evangelist

202 Ang Evangelist bilang Preacher

203 Ang Evangelist bilang Witness

204 Ang Evangelist bilang Ambassador

205 Ang Evangelist bilang Apologist

206 Ang Evangelist bilang Tentmaker