Conrad Jun Tolosa

Nakasalalay ang kapayapaan o katahimikan ng isang lipunan sa distansya nito sa katotohanan.

Kung nais nating maunawaan kung paano humahantong ang isang mahinahon na usapan sa pataasan na ng boses, kinakailangan nating maunawaan ang kalikasan ng tao. Ang tanong na, Is man basically good or evil, ay crucial sa pag-unawa sa tunay na kalikasan ng tao.

Ito ang sinasabi ng Bibliya sa Genesis 5:  Nang likhain ng Diyos ang tao, ito ay Kanyang hinubog sa sarili Niyang wangis. Nilikha Niya ang lalaki at babae, pinagpala ang mga ito at pinangalanang Tao. Dahil sa kalarawan ng Diyos ang tao, siya ay isang moral being na alam ang mabuti at masama, tama at mali.

Kaya huwag nating isipin na ang source ng pagkaalam ng mabuti at masama ay isang puno na nasa hardin ng Eden na ang pangalan ay puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, na kung saan ang tao ay pinagbawalang kumain.

Ang Diyos lamang ang nagbibigay kahulugan sa salitang mabuti at masama, tama at mali, at totoo at kasinungalingan.  Ito ang ginusto ni Lucifer na siya rin ay magkapagbigay kahulugan sa tatlong bagay na ito: totoo, mabuti at tama. Ito ang naging sanhi ng kanyang pagkahulog sa kasalanan.  Ang pagnanasang ito ang naging sanhi rin ng pagkahulog ng tao sa kasalanan.

Nagkakagulo ang mga tao dahil sa hindi pagkakaunawaan. Lahat ay may kagustuhan na sila ang tama. Kaya, kung ang nais ng isang lipunan ay ang makaiwas sa kaguluhan, dapat nilang alamin ang ibig sabihin ng totoo, mabuti at tama ayon sa Diyos, at hindi ayon kay Satanas o ayon sa tao. Tinuturo ng Bibliya na ang tanging source ng triad ng totoo, mabuti at tama ay ang Diyos lamang, at ang source ng kasinungalingan, masama at mali ay ang ama ng kasinungalingan, na ayon sa Panginoong Jesus, ay si Satanas.

Samakatuwid, nakasalalay ang kapayapaan o katahimikan ng isang lipunan sa distansya nito sa katotohanan. Habang ang isang lipunan ay papalayo nang papalayo sa triad ng katotohanan, kabutihan at katuwiran lalo itong magiging magulo, tulad ng nangyayari dito sa ating bansa.

Ang tanong ay ito:  Paano mapipigilan ang paghantong sa matinding kaguluhan ng ating bayan?

Maaaring naghahari sa ngayon si Satanas sa bansang Pilipinas, subalit kapag nagising ang iglesya at manindigan sa salita ng Diyos, tiyak na magwawagi ang katotohanan, kabutihan at katuwiran. Nararapat pigilan ng mga nagtitiwala kay Cristo ang lipunan sa patuloy na pagsuway sa batas na humahantong sa matinding kaguluhan.

Mapipigilan ng mga Cristiano ang paghantong ng bayan tungo sa matinding kaguluhan kung tutuparin nila ang kanilang layunin bilang asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan.

Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Kailangang magbago ang pananaw ng bayan.