Conrad Jun Tolosa

Sa sobrang dunong ni Satanas nakaya niyang paglalangan ang kanyang sarili. Naniwala siya na siya ay may malayang kalooban na katulad nang sa Diyos na walang makahahadlang.

Taglay ng Genesis 3 ang salaysay nang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Dito natin makikilala ang isang nilikha na pinakatuso sa lahat ng animal sa balat ng lupa. Ang ahas.

Nang tuksuhin niya ang Tao, piniling siya ang paniwalaan ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ang tao ay nahulog sa kasalanan.

Sa pagpapatuloy ng ating aralin kilalanin muna natin ang isang mahalagang character sa history of man and the world, ang ahas.

Sa history nang sansibukob nakalathala sa Isaiah 14 ang nilalaman ng puso ng isang magiting na anghel, ang unang nilalang na kumontra sa Diyos. Ito ang naging laman ng kanyang puso – Iaangat ko ang aking sarili sa kalangitan; iaangat ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos; Iluluklok ko ang aking sarili sa bundok ng lapulungan, sa pinakamatayog na itaas ng bundok na banal. Iaangat ko ang aking sarili sa itaas ng mga ulap; Gagawin ko ang aking sarili na tulad ng Kataas-taasang Diyos. (Isaiah 14:13-14)

Sa Ezekiel 28 ay nakapaloob ang paglalarawan kung anong uring nilalang ang rebeldeng ito. Ikaw ang modelo ng walang kapintasan, puno ng karunungan at sukdulang ganda. Naroon ka sa Eden, sa hardin ng Diyos; mamahaling hiyas ang nakaadorno sa iyo. Itinangi kang bantay cherubin. Kasama ka ng mga naglalakad sa banal na bundok ng Diyos. Walang maipipintas sa iyong mga gawi mula ng araw na ikaw ay lalangin hanggang sa sandaling ang kabuktutan ay natagpuan sa iyo. Ezekiel 28:11-15.

Sa Revelation 12, nakasulat ang kinahinatnan ng rebeldeng ito. At nagkaroon ng digmaan sa kalangitan. Si Michael at ang kanyang mga anghel ang sumagupa sa dragon; ang dragon at kanya namang mga anghel ay lumaban. Subalit hindi siya ganoon kalakas at sila ay natalo, at Nawala sila sa kanilang kinlalagyan sa langit. Ang magiting na dragon ay itinapon yaong ninunong ahas na kinikilalang diablo o Satanas, na namumuno sa pagkakanya-kanya ng buong mundo. Itinapon siya sa lupa, kasama ang kanyang mga rebeldeng anghel. Revelation  12:7-9

Kaya pala, Ayon kay Apostol Pablo, hanggang ngayon ay kayang-kayang magpanggap ni Satanas na isang anghel ng liwanag, at ganoon din ang kanyang mga kampon. (2 Corinthians 11:14)

Sa sobrang dunong ni Satanas nakaya niyang paglalangan ang kanyang sarili. Naniwala siya na siya ay may malayang kalooban na katulad nang sa Diyos na walang makahahadlang.

Dapat nating maunawaan ang kaibahan na walang makahahadlang sa kalooban or free will at ng kalayaang makapamili or freedom to choose.

Tayo at ang mga anghel ay may kakayahang makapamili (freedom to choose) subalit ang Diyos lamang ang may walang-makahahadlang na kalooban (free will).

Sa simula pa lamang niliwanag ng Diyos sa tao na kapag kumain siya ng pinagbabawal na bunga siya ay tiyak na mamamatay.

May dalawang uri ng kamatayan:

  1. Kamatayang Espirituwal – ang paghihiwalay ng espiritu ng Diyos sa espiritu ng tao, at
  2. Kamatayang Pisikal – ang paghihiwalay ng kaluluwa ng tao sa kanyang katawang lupa.

Nang araw na nagkasala ang tao siya ay agad dumanas ng espirituwal na kamatayan. Marami pang taon ang lumipas bago siya namatay ng pisikal.

Nang kumain si Eba ng pinagbabawal na prutas dumanas siya kaagad ng espirituwal na kamatayan. Ito ay hindi napansin ni Adan parang walang nangyari kay Eba. Kaya, inisip niya na ang ahas ang nagsasabi ng katotohanan at hindi ang Diyos.

Ang malungkot na resulta ng pagkakamali ng obserbasyon ni Adan ay kumain din siya kaya ang espiritu ng Diyos ay humiwalay din sa kanya.

Sa pagkakataong iyon naunawaan ni Adan at Eba ang kasalanan na kanilang ginawa sapagkat nagkaroon sila ng pag-uusig ng budhi at pagkahiya – guilt and shame. Naging aware sila na sila ay hubad. Subalit, huli na ang lahat.

Pagkalipas ng maraming taon naranasan din nila ang physical na kamatayan.

Sa kanyang liham, niliwanag ni James na ang kasalanan ay nagmumula sa pagkaakit at pagpapatangay sa tukso. James 1:14

Ganito ang nangyari ay Eba at Adan tinukso sila ni Satanas na maging katulad ng Diyos na alam ang mabuti at masama.

Naakit si Eba sa mungkahi ng diablo at siya ay nagpatangay sa naising maging katulad ng Diyos. At siya ay nagkasala.

Ang kamatayan ay nakapasok sa mundo sa pamamagitan ng kasalanan. Ibig sabihin, kaya may kamatayan ay dahil may kasalanan.

Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Kailangang magbago ang pananaw ng bayan.